Konkurs

Regulamin konkursu fotograficznego „Tango w obiektywie”

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”. Konkurs jest organizowany w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2017.

2. Tematem konkursu jest tango. Ocenie jury podlegać będą wyłącznie prace związane z tangiem.

3. Konkurs jest otwarty, a udział w konkursie bezpłatny. Organizator konkursu nie zwraca jego uczestnikom żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów ustawowych.

5. Z udziału w konkursie wyłączeni są: członkowie organów i pracownicy Fundacji Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”, wszystkie osoby zaangażowane w organizację konkursu oraz członkowie ich rodzin.

6. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać 1 fotografię. Ponadto istnieje możliwość przesłania stanowiącego artystyczną całość cyklu zdjęć. Ilość zdjęć w cyklu nie może przekroczyć 5.

7. Fotografie należy przesyłać w formacie JPEG, o rozmiarze max. 1800 px krótszy bok, na adres mailowy tangowobiektywie@wp.pl wraz z podaniem następujących danych: Imię i nazwisko autora, adres, data urodzenia (oraz pisemna zgoda rodziców/opiekunów, w przypadku osób niepełnoletnich).

8. Poprzez przesłanie prac na adres mailowy określony w pkt 7. regulaminu uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które pozostają niezmienne. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i używanie nadesłanych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, Festiwalem Tanga oraz w działalności organizatora konkursu, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu i organizatora konkursu, a także na ich nieodpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

9. Prace na konkurs można nadsyłać w terminie od 19.06.2017 do 31.08.2017. Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez organizatora konkursu na stronie internetowej VII Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2017 w terminie do 15.09.2017.

10. Do oceny prac organizator konkursu powołuje jury w następującym składzie:

Marek Domański – doktor habilitowany w Pracowni Fotografii Katedry Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Tomasz Ferenc – doktor habilitowany w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Katarzyna Maciejczyk – współorganizatorka VII Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2017.

11. Decyzje jury są ostateczne.

12. Organizator konkursu uhonoruje laureatów następującymi nagrodami:

a) zwycięzcę konkursu – nagrodą pieniężną w wysokości 1000 PLN brutto

b) dwie osoby – nagrodą w postaci podwójnego zaproszenia na koncert Orquesta Tipica Misteriosa w Filharmonii Łódzkiej, 01.10.2017. Nagrody te nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

c) Nagrodzone prace zostaną ponadto zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w trakcie VII Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2017.

13. Ponadto spośród nadesłanych prac jury wybierze, zgodnie z własnym uznaniem, zdjęcia, które zostaną uhonorowane poprzez ich prezentację na wystawie zorganizowanej w trakcie VII Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2017.

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

Konkurs

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry